fbpx
STAR Κεντρικής Ελλάδας
Μέλος του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης
Τελευταίες Ειδήσεις

Δείτε τι είπε ο δήμαρχος Λαμίας. 

Να απορριφθεί η πρόταση της Κυβέρνησης για την θέση Μαυρομαντήλα του δήμου Λαμίας, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο της Λαμίας, σύμφωνα με τα δημοσιοποιημένα πρακτικά της πρώτης συνεδρίασης του 2020..

Δείτε τι είπε για την "τελική" απόφαση ο δήμαρχος Λαμίας στο κεντρικό δελτίο του Star Κεντρικής Ελλάδας:

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 1/2020
Απόσπασμα από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Θ Ε Μ Α : «Ενημέρωση – συζήτηση - λήψη αποφάσεως επί της πρότασης της Κυβέρνησης, σχετικά με τη φιλοξενία πολιτών τρίτων χωρών, αιτούντων άσυλο, στην περιοχή της «Μαυρομαντήλας».
Σήμερα την 11η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οδό Αινιάνων 6, ύστερα από την αριθμ. 949/10-01-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα και συντέμνεται η προβλεπόμενη από το άρθρο 67 Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 Ν.4555/2018, προθεσμία πρόσκλησης σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου
σύμφωνα με την παρ. 5 του ιδίου άρθρου, λόγω των τρεχουσών εξελίξεων σχετικά με τη φιλοξενία πολιτών τρίτων χωρών, αιτούντων άσυλο στην περιοχή της «Μαυρομαντήλας»,
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο (41) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (41) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Στη Συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι Κοινοτήτων εκ των οποίων παραβρέθηκαν οι παρακάτω :
1) Αλαφροπάτης Κώστας Κ. Αγίας Παρασκευής
2) Καπούλα Γεωργία Κ. Μεγάλης Βρύσης
3) Μπάρκας Σεραφείμ Κ. Κομποτάδων
4) Λατσούδας Σπυρίδων Κ. Κουμαριτσίου
5) Σταϊκούρας Βασίλειος Κ. Οίτης
Παρίστανται επίσης :
1)-Οι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου Ιωάννης Οικονόμου, Γεώργιος
Κοτρωνιάς Θεμιστοκλής Χειμάρας και Ιωάννης Σαρακιώτης,
2)-Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας Ηλίας Κυρμανίδης,
3)-Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Φθιώτιδας Αθανάσιος Κυρίτσης
Ο Δήμαρχος Ευθύμιος Καραΐσκος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Σπυρίδων Νιάνιος, υπάλληλος του Δήμου για
την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 41 μελών ήταν παρόντα 41 μέλη, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ι. Κατά το άρθρο 67 παρ.2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
«……2. Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση,
στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήμαρχος ή η οικονομική ή η επιτροπή ποιότητας ζωής ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν.
ΙΙ. Στην προκειμένη περίπτωση, για τη παρούσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, υπήρξε αίτημα από τον Δήμαρχο, ο οποίος ζήτησε να συγκληθεί το παρόν
συμβούλιο με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Ενημέρωση – συζήτηση - λήψη αποφάσεως επί της πρότασης της Κυβέρνησης, σχετικά με τη φιλοξενία πολιτών τρίτων χωρών, αιτούντων άσυλο, στην περιοχή της «Μαυρομαντήλας»..»
III. Παράλληλα υπάρχει και η υπ.αριθ.πρωτ 766/09-01-2020 αίτηση δέκα τεσσάρων (14) δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας, οι οποίοι ζητούν την σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου, με βάση το άρθρο 67 παρ.2 του Ν.3852/2010, με θέμα: «Ενημέρωση – συζήτηση για την εγκατάσταση των προσφύγων και των μεταναστών στη θέση «Μαυρομαντήλα» του Δήμου μας»
IV. Επειδή, το πρώτο σκέλος του θέματος που εισάγει για συζήτηση ο Δήμαρχος,
ταυτίζεται με το θέμα που αναφέρεται στην ανωτέρω γραπτή αίτηση των δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας, αμφότερα εισάγονται και συζητούνται ενιαία στην ίδια συνεδρίαση.
V. Η συζήτηση άρχισε με τη εισήγηση του Δημάρχου, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα
το οποίο ανάπτυξε προφορικά και κατέθεσε την από 09/01/2020 εισήγησή του έχουσα κατά την ακριβή μεταφορά της, ως εξής :
«……………………………………………………………………………………….
ΘΕΜΑ : Εισήγηση στο για ενημέρωση – συζήτηση - λήψη αποφάσεων σχετικά με τη φιλοξενία πολιτών τρίτων χωρών, αιτούντων άσυλο στην περιοχή της «Μαυρομαντήλας
***
Όπως είναι γνωστό, το συγκεκριμένο θέμα έχει συζητηθεί κατ’ επανάληψη στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Εκείνο που προέκυψε από αυτές τις συζητήσεις, είναι ότι πρέπει να μπουν ορισμένοι όροι στη βάση των οποίων, θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα Κέντρο Φιλοξενίας στα γεωγραφικά όρια του Δήμου μας.
Σαν Δήμος, ποτέ δεν αρνηθήκαμε, καθώς πάντα αναφέρουμε ότι πρόκειται για ένα εθνικό θέμα και κατανοούμε τη σοβαρότητα του, για να συμβάλουμε σε συγκεκριμένη κατεύθυνση, στην εθνική αυτή υπόθεση.
Από τα βασικά στοιχεία που ενδιαφέρουν την δημοτική αρχή, είναι να μην υπάρξει η οποιαδήποτε όχληση των τοπικών κοινωνιών, από την εν γένει λειτουργία ενός χώρου φιλοξενίας αιτούντων άσυλο.
Σας είναι γνωστό άλλωστε ότι για αυτές τις θέσεις μας, έχουμε ενημερώσει το αρμόδιο υπουργείο, ελπίζοντας σε ένα γόνιμο διάλογο για να αποκλειστούν όλα εκείνα τα στοιχεία, που θα μπορούσαν να χρωματίσουν αρνητικά την οποιαδήποτε υπόθεση.
Αντί όμως τις οποιεσδήποτε απαντήσεις, αντιμετωπίσαμε τη σιωπή. Ελπίζαμε ότι έχουν κατανοήσει τη σοβαρότητα του θέματος και είχαμε την κρυφή ελπίδα ότι δεν θα μπορούσαν να επαναλάβουν τα ίδια λάθη, για πολλοστή φορά.
Με λύπη μας για μια ακόμη φορά διαπιστώσαμε ότι η αντιμετώπιση ενός τόσο κρίσιμου θέματος, δεν έχει προκαλέσει την ανάλογη σοβαρότητα στη διαχείριση.
Από τα βασικά στοιχεία που προκαλούν εκρηκτικές καταστάσεις είναι που ακριβώς θα διαβιώσουν αυτοί άνθρωποι. Προσπαθήσαμε να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι δεν μπορεί μέσα σε σκηνές, να μείνουν οικογένειες.
Αν αποδεχτούμε μια τέτοια λειτουργία είναι αυτονόητο ότι οι φιλοξενούμενοι, αργά ή γρήγορα θα βρεθούν διαμαρτυρόμενοι στις κεντρικές πλατείες της πόλης. Οι δε εκρηκτικές καταστάσεις δεν πιθανολογούνται, αλλά είναι βέβαιες.
Με έκπληξη μας διαπιστώσαμε ότι εκείνο που μας πρότειναν να αποδεχτούμε δεν ήταν τίποτα άλλο, παρά τεράστιες σκηνές, μέσα στις οποίες υπάρχουν κάποια δωματιάκια για την φιλοξενία ανθρώπων.
Δυστυχώς περισσότερη προχειρότητα δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει, γιατί σε ολόκληρη τη χώρα, παρόμοιες καταστάσεις αναγκάστηκαν να τις εκσυγχρονίσουν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά στην περίπτωσή μας γενικά και αόριστα μιλούν για μια πρώτη φάση, χωρίς βεβαίως να προσδιορίσουν τίποτα διαφορετικό και το κυριότερο χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους, εκείνα τα οποία συμβαίνουν σε άλλους τόπους στην ενδοχώρα.
Είναι αδύνατον να αποδεχτούμε λοιπόν τέτοιες πρόχειρες κατασκευές και δεν είναι δυνατόν να το αποδεχτούμε, διότι γνωρίζουμε πού ακριβώς θα φτάσει το θέμα.
Απορρίπτουμε κάθε τέτοια λογική και ζητάμε αυτό το οποίο είχαμε σημειώσει και στην επιστολή μας στις αρχές Δεκεμβρίου, δηλαδή να υποβληθούν τα σχέδια, για το τι θέλουν να κάνουν και βεβαίως να λάβουν υπόψη τους ότι χρειάζονται σοβαρές υποδομές.
Οι δικαιολογίες ότι δήθεν οι προσφυγικές ροές είναι μεγάλες κλπ., μας αναγκάζουν να σημειώσουμε ότι από τον περασμένο Σεπτέμβριο που αναλάβαμε ως δημοτική αρχή και μέχρι τώρα, υπήρχε ο χρόνος και οι επεξεργασίες, για να μπορέσουν να μας έχουν τουλάχιστον μια σοβαρή πρόταση.
Σημειώνουμε λοιπόν προς όλες τις κατευθύνσεις ότι απορρίπτουμε οποιεσδήποτε τέτοιες λογικές και σε κάθε περίπτωση ζητάμε από τους αρμόδιους και το σεβασμό τοπικών κοινωνιών, και τον σεβασμό της δημοτικής αρχής, αλλά και τον σεβασμό του ανθρωπιστικού ρόλου, αυτών των παρεμβάσεων.
Έχουμε υποχρέωση όμως, να πάμε και λίγα βήματα πιο κάτω. Βασικός στόχος και σκοπός είναι όπου κι αν λειτουργεί τέτοια δομή, να μην διαταράσσει με την λειτουργία της τις τοπικές κοινωνίες, έτσι ώστε, οι τοπικές κοινωνίες να συνεχίσουν την πορεία τους αδιατάρακτα από την παρουσία ή μη τέτοιων δομών.
Επικαλούμαστε την εμπειρία μας γύρω από το συγκεκριμένο θέμα και ξέρουμε τι πρέπει να γίνει, έτσι ώστε, να ικανοποιείται απαραίτητα αυτός ο ρόλος. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να παραμένει θεατής των εξελίξεων μέσα στο χώρο της και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να παραμένει θεατής, όταν γνωρίζει τουλάχιστον τα στοιχειώδη και τα βασικά που αποτρέπουν τις εντάσεις.
Οι εγκαταστάσεις λοιπόν πρέπει να ικανοποιούν αυτές καθ' αυτές τις ανθρώπινες ανάγκες.
Η λειτουργία των χώρων, στοιχειωδώς θα πρέπει να διέπεται από κανόνες, οι οποίοι και θα πρέπει να ελέγχονται στη διαχρονική τους ισχύ.
Συγκεκριμένα :
Η αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει ρόλο στο ποιοι και πόσοι κάθε φορά θα μεταφέρονται σε ένα συγκεκριμένο κέντρο, όπου και αν είναι αυτό.
Το γιατί, είναι απολύτως γνωστό. Υπενθυμίζω:
Υπάρχουν περισσότερες από 50 εθνότητες εισερχομένων και περισσότερες από 20 γλώσσες. Υπάρχουν διαχωρισμοί, οι οποίοι πρέπει να γίνονται απολύτως σεβαστοί, γιατί διαφορετικά το πρόβλημα θα γίνει αξεπέραστο.
* Να πούμε ορισμένα βασικά πράγματα. Αν στον ίδιο χώρο αυτή, την περίοδο λόγω της δολοφονίας του Σουλειμανί, τοποθετήσουμε σιίτες και σουνίτες, πυροδοτούμε επεισόδια.
* Αν στον ίδιο χώρο δεν περιορίσουμε τις εθνότητες σε συγκεκριμένα μεγέθη, το πολύ μέχρι 5 και βεβαίως συμβατές μεταξύ τους και σε ό,τι αφορά τις γλώσσες το πολύ μέχρι τρεις, δεν θα είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε απρόσκοπτα τα αιτήματα επικοινωνίας, οπότε είναι βέβαιο, ότι τα επεισόδια είναι δεδομένα.
Βασικός κανόνας λοιπόν είναι απόλυτος έλεγχος στο πόσοι και ποιοι θα ενταχθούν και ποιοι θα μεταφερθούν και ποιοι θα φιλοξενηθούν.
Και επειδή η εναλλαγή του πληθυσμού θα είναι γρήγορη, αυτό σημαίνει ότι πρέπει κάποιος να έχει την απόλυτη ευθύνη, για τον συνολικό καθολικό και διαρκή έλεγχο.
Να μείνω και λίγο, στο πεδίο του ελέγχου του ποιοι θα φιλοξενηθούν για ένα ακόμη στοιχείο. Αν στον ίδιο χώρο υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό από ενήλικα άτομα που είναι μόνα τους χωρίς οικογένεια, τότε τα επεισόδια είναι δεδομένα.
Επομένως είναι ένα στοιχείο που χρειάζεται διαρκώς επικαιροποίηση και διαρκώςέλεγχο. Η εμπειρία διδάσκει ότι όσο πιο σχολαστικός είναι ο έλεγχος κατά την υποδοχή των φιλοξενούμενων, τόσο περιορίζονται τα προβλήματα στη συνέχεια.
Επιπλέον για να υπάρχει ηρεμία στις τοπικές κοινωνίες και να μην ενοχλούνται θα πρέπει να ικανοποιούνται επιγραμματικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
1.- 24ωρη φύλαξη του κέντρου ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της εισόδου. Σε κάθε περίπτωση αναφέρουμε για ένα ανοιχτό κέντρο, το οποίο θα είναι περιφραγμένο και θα έχει εισόδους. Απόλυτος έλεγχος λοιπόν και εκεί και στο εσωτερικό.
2.- 24ωρη παροχή βασικών λειτουργιών, όπως είναι η καθαριότητα και η αποκατάσταση βλαβών και νοσηλευτική φροντίδα. Δε σημαίνει ότι θα έχουμε ένα συνεργείο, το οποίο θα περιμένει την βλάβη, αλλά να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι ακόμη και τις νυχτερινές ώρες, να αποκαταστήσουν βλάβες ρεύματος νερού ή ζεστού νερού.
3.- Ιατρική και νοσηλευτική παρουσία στο μεγαλύτερο μέρος 24ώρου. Απαραίτητοι οπωσδήποτε παιδίατρος και παθολόγος, όπως επίσης και νοσηλευτικό προσωπικό μαζί με μεταφραστές, που θα καλύπτουν το σύνολο των γλωσσών που θα μιλούν οι φιλοξενούμενοι και στο κέντρο και στο Νοσοκομείο.
4.- Είναι απαραίτητη η προδιαλογή ιατρικών περιστατικών, έτσι ώστε να μην μεταφέρονται όλα στο νοσοκομείο και δημιουργούν πρόβλημα.
5.- Απαραίτητο το μέσο μεταφοράς οι διασώστες και οδηγοί μεταφοράς ασθενών, γιατί σε διαφορετική περίπτωση τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, θα τα στερήσουμε από την τοπική κοινωνία.
6.- Είναι αναγκαία η περιοδική παρουσία ψυχιάτρου, καθώς τα περιστατικά είναι πολλά και υπηρεσίες στο νοσοκομείο αδυνατούν να ανταποκριθούν.
7.- Να υπάρχουν τα απαραίτητα φάρμακα πρώτης ζήτησης, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται κρίσιμα θέματα, τα οποία σε αντίθετη περίπτωση γίνονται εκρηκτικά.
8.- Είναι αναγκαία η πλήρης λειτουργία ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών με ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, καθώς θα πρέπει να κρίνονται και να προωθούνται αρμοδίως οι ευαλωτότητες, τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας κλπ
9.- Είναι αναγκαία η λειτουργία τριών νηπιαγωγείων τουλάχιστον εντός του κέντρου από το υπουργείο παιδείας και παράλληλα ενισχυτική παρουσία της Δομής σε βρεφονηπιοκόμους, νηπιαγωγούς, δασκάλους, και καθηγητές για ενισχυτική διδασκαλία στα παιδιά, τους εφήβους, και τους μεγάλους στα ελληνικά.
10.- Είναι αναγκαίο να υπάρχουν σε 24ωρη βάση τεχνίτες, που θα μπορούν να αντιμετωπίζουν κρίσιμα θέματα ηλεκτρικών και υδραυλικών.
11.- Είναι απαραίτητο να υπάρχει εκπαιδευμένο προσωπικό στη δημιουργική απασχόληση παιδιών εφήβων και μεγάλων. Ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες.
12.- Εκτός όλων των άλλων είναι απαραίτητο να υπάρχει στελεχωμένη νομική υπηρεσία όχι μόνο με νομικούς συμβούλους, αλλά και με δικηγόρους, οι οποίοι και θα παρίστανται σε υποθέσεις φιλοξενούμενων που κρίνουν αναγκαίο ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις εμπλοκές τους με τις υπηρεσίες ασύλου.
13.- Είναι απαραίτητο να υπάρχουν καθηγητές και δάσκαλοι ελληνικών, αγγλικών, γερμανικών, αφού αυτές είναι οι γλώσσες, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για τους φιλοξενούμενους.
14.- Άφησα τελευταίο έναν κρίσιμο τομέα που χωρίς αυτόν είναι αδύνατο να λειτουργήσει το κέντρο.
15.- Αναφέρομαι για μεταφραστές ή αλλιώς πολιτισμικούς διαμεσολαβητές. Οι συγκεκριμένοι θα πρέπει να καλύπτουν όλο το 24ωρο είτε με φυσική παρουσία είτε με τηλεφωνική διερμηνεία με ιδιαίτερη έμφαση την πρωινή βάρδια, όπου θα υπάρχει σε ανάπτυξη το σύνολο των υπηρεσιών, ωστόσο όμως, είναι απαραίτητο και αναγκαίο να υπάρχει ανάλογος αριθμός τους με τις γλώσσες, καθώς διαφορετικά, καμία λειτουργία του κέντρου δεν μπορεί να γίνει.
Συνολικά θα πρέπει να εξυπηρετούνται οι ανωτέρω ανάγκες μέσα σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον και ένας ευέλικτος φορέας που να είναι εγγύς στα προβλήματα και τους πολίτες, χωρίς αγκυλώσεις, χωρίς γραφειοκρατικές διατυπώσεις, και μέσα σε ένα ανθρωπιστικό περιβάλλον με απόλυτο σεβασμό στη διαφορετικότητα, πρωτίστως και με αποφασιστικότητα να αντιμετωπίζει τα μικρά και μεγάλα προβλήματα, γιατί σε διαφορετική περίπτωση όλα αυτά, θα μεταφερθούν στην τοπική κοινωνία και στην πόλη.
Είναι σαφές ότι αν φροντίσουμε τα μικρά, θα αποφύγουμε τα μεγάλα, κάτι που πρέπει να γίνει κατανοητό στα υπουργεία.
Σε όλα δε τα ανωτέρω, είναι σαφές ότι στις περιοχές που έχει εμπλακεί η αυτοδιοίκηση είτε μέσα από το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ, είτε μέσω της λειτουργίας των κέντρων φιλοξενίας. τα αποτελέσματα είναι θεαματικά.
Κατόπιν των ανωτέρω
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Α! Να απορριφθεί η πρόταση της Κυβέρνησης για τη θέση «Μαυρομαντήλα»,
ως εισάγεται.
Β! Η οποιαδήποτε δομή φιλοξενίας [όπου και αν δημιουργηθεί], να πληροί τις
ανωτέρω προϋποθέσεις και επιγραμματικά :
1) Για τις κατασκευές που θα γίνουν τόσο της φιλοξενίας όσο και των υποστηρικτικών (Χώρων δημιουργικής απασχόλησης, Σχολείων, Νηπιαγωγείων, Ιατρείων, αναρρωτηρίων, γηπέδων, παιδικών χαρών, χώρων ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ) ο Δήμος, δια των υπηρεσιών του, να δώσει τη σύμφωνη γνώμη του. Οι κατασκευές φιλοξενίας να έχουν το τύπο κοντέινερ, είτε κλασσικά είτε τύπου «Ριτσώνας 2».
2) Ο Δήμος της Λαμίας είτε ο ίδιος είτε νομικό του πρόσωπο που θα προταθεί,
να έχει τον διοικητικό έλεγχο για τη λειτουργία της δομής. Να μην δραστηριοποιείται καμία ΜΚΟ στη δομή αυτή και να μη γίνει η οποιαδήποτε ανάθεση αρμοδιοτήτων σε ΜΚΟ. Ο Δήμος της Λαμίας να έχει τον απόλυτο έλεγχο για τη σύνθεση των φιλοξενουμένων, ανάλογα με τις δυνατότητες υλοποίησης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της δομής καταρχήν, αλλά και η ομοιογένεια της απρόσκοπτα και χωρίς προστριβές και οχλήσεις στις τοπικές κοινωνίες και στον ευρύτερο ανθρωπογεωγραφικό χώρο.
3) Να μας δοθούν αντισταθμιστικά οφέλη και για την ειδικότερη περιοχή που θα
βρίσκεται κοντά στη δομή, αλλά και γενικά για το Δήμο Λαμιέων. Και γενικά για το Δήμο Λαμιέων, να δοθούν ανάλογοι πόροι, ώστε να σχεδιάσουμε και ν’ αναπτύξουμε ένα τοπικό δίκτυο διευρυμένων κοινωνικών υπηρεσιών για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την προαγωγή της δημόσιας υγείας, την πρόληψη και αντιμετώπιση των διακρίσεων, αλλά και την ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
…………………………………………………………………………………………..»
VΙ. Μετά την εισήγηση του δημάρχου, το λόγο πήρε ο επικεφαλής του συνδυασμού
«ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ» Νικόλαος Σταυρογιάννης ο οποίος ανέπτυξε τους λόγους που ζήτησε την σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου, δήλωσε αντίθετος με την εισήγηση του Δημάρχου, αντίθετος με τη δημιουργία δομής στη θέση «Μαυρομαντήλα» και πρότεινε η εγκατάσταση προσφύγων να γίνει με διασπορά σε σπίτια, με βάση το πρόγραμμα «ΕΣΤΙΑ».
VΙΙ. Ακολούθως το λόγο πήρε, ο επικεφαλής του συνδυασμού «ΛΑΜΙΑ ΝΕΑ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΘΩΜΑΣ ΣΤΑΪΚΟΣ» Θωμάς Στάικος, ο οποίος, ανέπτυξε τους λόγους που ζήτησε την σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου, δήλωσε αντίθετος με την εισήγηση του Δημάρχου και αντίθετος με τη δημιουργία δομής στη θέση «Μαυρομαντήλα».
VΙΙΙ. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο επικεφαλής του συνδυασμού «ΛΑΜΙΑ ΣΤΟ ΚΕ-
ΝΤΡΟ», Παναγιώτης Στασινός, ο οποίος ανέπτυξε τις θέσεις του συνδυασμού του για το εν λόγω θέμα, ανέφερε ότι κακώς ο Δήμος Λαμιέων το προηγούμενο διάστημα δεν είχε υιοθετήσει το πρόγραμμα «ΕΣΤΙΑ», όπως είχε ζητηθεί από το συνδυασμό μας στη προηγούμενη θητεία στο Δημοτικό Συμβούλιο και δήλωσε σύμφωνος με την εισήγηση του δημάρχου.
ΙΧ. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο επικεφαλής του συνδυασμού «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ» Βασίλης Κυριακάκης, ο οποίος ανέπτυξε τις θέσεις του συνδυασμού του για το εν λόγω ζήτημα, τόνισε ότι θα πρέπει να αναφερθούν και τα αίτια που δημιούργησαν το πρόβλημα και το ζήτημα, δήλωσε δε αντίθετος με την εισήγηση του Δημάρχου και αντίθετος και με τη δημιουργία δομής στη θέση «Μαυρομαντήλα».
Χ. Τέλος το λόγο πήρε ο επικεφαλής του συνδυασμού «Λαϊκή Συσπείρωση»,
Γιώργος Δεληχάς, ο οποίος δήλωσε ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη γραπτή πρόταση από την κυβέρνηση προκειμένου να συζητηθεί, και δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία.
ΧΙ. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής
Κώστας Αλαφροπάτης, ο οποίος δήλωσε αντίθετος με την εγκατάσταση προσφύγων
μεταναστών στη θέση «Μαυρομαντήλα». Ακολούθησε ο σύμβουλος της Κοινότητας Μεγάλης Βρύσης Γεώργιος Ρεντίφης, ανέγνωσε ψήφισμα των δύο Κοινοτήτων Αγίας Παρασκευής και Μεγάλης Βρύσης, που αντιτίθενται στην εγκατάσταση της δομής στη θέση «Μαυρομαντήλα». Ακολούθως τοποθετήθηκαν ο επιχειρηματίας της ΒΙΠΕ Λαμίας Λεωνίδας Μολιώτης και οι κάτοικοι της Αγίας Παρασκευής Χρήστος Καπούλας, Κων/νος Κιαμούρης, Αλέξανδρος Ζήσιμος και Κων/νος Ψειρόπουλος, οι οποίοι δήλωσαν τα ίδια και την αντίθεσή τους, στην δημιουργία Κέντρου Φιλοξενίας προσφύγων στη θέση «Μαυρομαντήλα», για τους λόγους που ο καθένας ανέλυσε.
ΧΙΙ. Στη συνέχεια το λόγο πήραν με τη σειρά οι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου Ιωάννης Οικονόμου, Γεώργιος Κοτρωνιάς και Θεμιστοκλής Χειμάρας, οι οποίοι τοποθετήθηκαν επί του θέματος, δήλωσαν ότι τους καλύπτει και συμφωνούν με την εισήγηση του Δημάρχου και στηρίζουν την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ακολούθησε ο βουλευτής Ιωάννης Σαρακιώτης, ο οποίος πρότεινε να επαναλειτουργήσει το σύστημα «Εστία» και οι πρόσφυγες να διανεμηθούν σε σπίτια, εντός του αστικού ιστού της πόλης.
Τέλος το λόγο πήρε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας Ηλίας Κυρμανίδης, ο οποίος τοποθετήθηκε επί του θέματος, δήλωσε ότι τον καλύπτει και συμφωνεί με την εισήγηση του Δημάρχου και στηρίζει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΧΙΙΙ. Ακολούθησε η δευτερολογία των επικεφαλής των παρατάξεων, που αναφέρθηκαν στα ίδια με την αρχική τοποθέτησή τους.
ΧΙV. Για να κλείσει τη συζήτηση ο Δήμαρχος, οποίος αναφέρθηκε και πάλι στην εισήγηση του και ανέπτυξε σημεία της εισηγήσεως του, προτείνοντας να γίνει αυτή δεκτή, ανακεφαλαιώνοντας και προσθέτοντας τα εξής, εισηγείται:
1.- Να απορριφθούν οι προτάσεις της κυβέρνησης, όπως προφορικά αναπτύχθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών για την εγκατάσταση κέντρου φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών αιτούντων άσυλο στη θέση «Μαυρομαντήλα» του Δήμου Λαμιέων.
2.- Ο Δήμος της Λαμίας, με ουσιαστική συμβολή στην αντιμετώπιση του προσφυγικού από το 2016, θεωρεί ότι παρόμοιες κυβερνητικές αποφάσεις δεν λύνουν, αλλά περιπλέκουν το πρόβλημα και αναστατώνουν τοπικές κοινωνίες.
3.- Ο Δήμος της Λαμίας με δεδομένη την αγωνία για την εξέλιξη των προσφυγικών
ροών και για τη συσσώρευση ανθρώπων στα νησιά, θεωρεί ότι πρέπει να συμβάλει στην αντιμετώπιση του κρίσιμου εθνικού προβλήματος με προγραμματισμό και αναλογικότητα.
4.- Επαναλαμβάνει την διατυπωμένη θέση του για ουσιαστικό διάλογο της κυβέρνησης με την τοπική αυτοδιοίκηση για την προσέγγιση εφικτών, ρεαλιστικών και συμβατών λύσεων με τις τοπικές κοινωνίες. Ακόμα και να διερευνηθεί η επαναλειτουργία του προγράμματος «ΕΣΤΙΑ».
5.- Η όποια νέα Δομή ανοικτού τύπου εντός του Δήμου, αν, όταν και όποτε λειτουργήσει, να απορροφήσει και εκείνη των Θερμοπυλών, καθώς δεν μπορούν να λειτουργήσουν δύο (2) δομές στον ίδιο Δήμο και επαναλαμβάνει ότι άμεσα είναι ανάγκη να απελευθερωθεί ο ιστορικός χώρος των Θερμοπυλών ενόψει των εκδηλώσεων για 2500 χρόνια από την ομώνυμη μάχη
6.- Ο Δήμος της Λαμίας είτε ο ίδιος είτε νομικό του πρόσωπο, να αναλάβει την ευθύνη της λειτουργίας κέντρου φιλοξενίας εντός των ορίων του, υπό την εποπτεία αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας. Επαναλαμβάνει ότι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης θα πρέπει να είναι πρωταγωνιστικός, καθώς είναι ο μοναδικός φορέας που μπορεί να εγγυηθεί την αδιατάρακτη προοπτική και την ηρεμία των τοπικών κοινωνιών και των επιχειρήσεων.
7.- Καλούμε την κυβέρνηση να σεβαστεί απολύτως τις θέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης και να υιοθετήσει στο σύνολό τους τις προτάσεις του Δήμου Λαμιέων, όπως αναφέρονται στην Εισήγηση του Δημάρχου και περαιτέρω να συμβάλει οικονομικά, με αντισταθμιστικά οφέλη για παρεμβάσεις και δράσεις, που θα μετριάσουν τα προβλήματα, τόσο στην ειδικότερη περιοχή λειτουργίας κέντρων φιλοξενίας, όσο και γενικά στο Δήμο Λαμιέων.
Μετά ταύτα
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου, τις τοποθετήσεις, των επικεφαλής των παρατάξεων και δημοτικών συμβούλων, των Προέδρων Κοινοτήτων, Αγίας Παρασκευής και Μεγάλης Βρύσης, του επιχειρηματία της ΒΙ.ΠΕ. και των κατοίκων της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, των Βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, του Προέδρου του Ε.Β.Ε. Φθιώτιδας, μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1.- Απορρίπτει τις προτάσεις της κυβέρνησης, όπως προφορικά αναπτύχθηκαν
στο Υπουργείο Εσωτερικών την 09/01/2020 για την εγκατάσταση κέντρου φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών αιτούντων άσυλο στη θέση «Μαυρομαντήλα» του Δήμου Λαμιέων.
2.- Εγκρίνει την ανωτέρω εισήγηση του Δημάρχου ως προς όλο το περιεχόμενο της και όσα αναφέρονται σ’ αυτή, όπως συμπληρώθηκε κατά τη συζήτηση, η οποία αποτελεί τη βάση και το περίγραμμα που πρέπει να υιοθετηθεί από την κυβέρνηση, μαζί με τις επιμέρους προτάσεις στο σύνολο και η οποία [εισήγηση] αφορά το οποιουδήποτε σημείο δημιουργίας δομής ανοικτού τύπου προταθεί, εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου της Λαμίας, σε οποιαδήποτε παρόντα ή μέλλοντα χρόνο.
3.- Ο Δήμος της Λαμίας με δεδομένη την αγωνία για την εξέλιξη των προσφυγικών ροών και για τη συσσώρευση ανθρώπων στα νησιά, θεωρεί ότι πρέπει να συμβάλει
στην αντιμετώπιση του κρίσιμου εθνικού προβλήματος με προγραμματισμό και αναλογικότητα.
4.- Επαναλαμβάνει την διατυπωμένη θέση του για ουσιαστικό διάλογο της κυβέρνησης με την τοπική αυτοδιοίκηση πριν τη λήψη οριστικών αποφάσεων, για την προσέγγιση εφικτών, ρεαλιστικών και συμβατών λύσεων με τις τοπικές κοινωνίες.
5.- Η όποια νέα Δομή, εντός του Δήμου, αν, όταν και όποτε λειτουργήσει, να απορροφήσει και εκείνη των Θερμοπυλών, καθώς δεν μπορούν να λειτουργήσουν δύο (2) δομές στον ίδιο Δήμο και επαναλαμβάνει ότι άμεσα είναι ανάγκη να απελευθερωθεί ο ιστορικός χώρος των Θερμοπυλών, ενόψει των εκδηλώσεων για 2500 χρόνια από την ομώνυμη μάχη.
6.- Ο Δήμος της Λαμίας είτε ο ίδιος είτε νομικό του πρόσωπο, να αναλάβει την ευθύνη της λειτουργίας κέντρου φιλοξενίας εντός των ορίων του, υπό την εποπτεία αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας. Επαναλαμβάνει ότι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης θα πρέπει να είναι πρωταγωνιστικός, καθώς είναι ο μοναδικός φορέας που μπορεί να εγγυηθεί την αδιατάρακτη προοπτική και την ηρεμία των τοπικών κοινωνιών και των επιχειρήσεων.
7.- Η κυβέρνηση να σεβαστεί απολύτως τις θέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης και να υιοθετήσει στο σύνολό τους τις προτάσεις του Δήμου Λαμιέων, όπως αναφέρονται στην Εισήγηση του Δημάρχου.
Κατά τη λήψη της ανωτέρω απόφασης αρνητική ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί
σύμβουλοι κ.κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης, Παρασκευή Αργύρη, Γεώργιος Ζήσιμος, Γεώργιος Λάμπρου, Ιωάννης Ρούλιας, Στυλιανός Καραγιάννης, Δημήτριος Μαντζάνας, Θεόδωρος Αρναούτογλου, Δημήτριος Τσακμάκης, Αικατερίνη Αλαφοδήμου, Ζαχαρίας Ζαλβαντζής, Δημήτριος Χαιρόπουλος, Βασίλειος Κυριακάκης, Μαρία Αντωνίου, Μιλτιάδης Τσιρώνης, Θωμάς Στάϊκος και Χαράλαμπος Κοντογιάννης.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γεώργιος Δελιχάς δήλωσε παρών και δεν υπολογίζεται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων κατά τις; διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 74 του Ν.4555/2028.
Για το θέμα αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)
Ακριβές απόσπασμα πρακτικών
Λαμία 13 Ιανουαρίου 2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡ. ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης σας. Χρησιμοποιώντας τη ιστοσελίδα αποδέχεστε την χρήση τους.