fbpx
STAR Κεντρικής Ελλάδας
Μέλος του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης
Τελευταίες Ειδήσεις

Τις δυνάμεις τους ενώνουν ο Δήμος Λαμίας και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με τη μορφή μνημονίου συνεργασίας, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των αδέσποτων.

Στόχο αποτελεί η μείωση του αριθμού τους, ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης, με συντονισμένες ενέργειες και αρωγή σε συγκεκριμένο πλαίσιο και χρονοδιάγραμμα.

Δείτε τις δηλώσεις του αρμόδιου αντιδημάρχου Λαμίας, Παναγιώτη Στασινού.

 

 

Το μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα σε Δήμο Λαμιέων και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, θα αποτελέσει  εισήγηση στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και περιλαμβάνει και μια σειρά άλλων θεμάτων που θα κάνουν καλύτερη την ζωή των κατοίκων της πόλης.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ και του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αντικείμενο συνεργασίας
Αντικείμενο, του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου αποτελεί η δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας, στόχων και αντίστοιχων πεδίων δράσεων αμοιβαίου ενδιαφέροντος που θα επιδιώξουν να υλοποιήσουν από κοινού οι δύο φορείς, καθώς και η ανάδειξη πρωτοβουλιών ενδυνάμωσης και δημιουργίας δεσμών των τοπικών κοινωνιών με την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Πλαίσιο συνεργασίας
Οι πρωτοβουλίες που θα αναπτυχθούν με τη συμμετοχή και των δύο μερών θα διαμορφωθούν σταδιακά σε προτεινόμενες δράσεις με τη συγκρότηση ομάδων εργασίας από τα δύο μέρη, που εμπίπτουν σε πεδία συνεργασίας και συγκεκριμένους τομείς κοινού ενδιαφέροντος.
Πεδία Συνεργασίας
Ως πεδία συνεργασίας ορίζονται τα ακόλουθα:
• Η ενθάρρυνση της συνεργασίας στα επιστημονικό πεδία του Πανεπιστημίου,
• Η περαιτέρω συνεργασία για απασχόληση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Δήμο Λαμιέων μέσω της Πρακτικής Άσκησης
• Η ανάληψη σεμιναρίων από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προς την κατεύθυνση της επικαιροποίησης των γνώσεων των στελεχών του Δήμου Λαμιέων,
• Η διάχυση των επιστημονικών γνώσεων από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προς τον επαγγελματικό και επιχειρηματικό κόσμο του Δήμου Λαμιέων,
• Η οργάνωση ημερίδων και συναντήσεων με εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων του Δήμου Λαμιέων και στελεχών του Πανεπιστημίου με σκοπό, την ανταλλαγή απόψεων και άντληση ιδεών προς όφελος της τοπικής οικονομίας και της διεύρυνσης της αγοράς εργασίας των αποφοίτων του Πανεπιστημίου,
• Η συμμετοχή αμφοτέρων σε ερευνητικά, αναπτυξιακά ή άλλα προγράμματα και δράσεις, εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή, στο βαθμό που οι προγραμματιζόμενες ενέργειες εξυπηρετούν τους γενικότερους στόχους συνεργασίας των μερών στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου.
• Η ενίσχυση της τοπικής καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της «έξυπνης» αξιοποίησης της επιστημονικής έρευνας σε διάφορους οικονομικούς τομείς (τουρισμός, πολιτισμός, διαχείριση αποβλήτων, ενέργεια, γεωργία κλπ.)
• Η ανάπτυξη/αξιοποίηση εργαλείων, μεθοδολογιών και ουσιαστική εμπλοκή του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού για τη βελτίωση της καθημερινότητας της πόλης και την προώθηση κοινών τοπικών στόχων.
• Η ενίσχυση δράσεων διαφάνειας, συμμετοχικότητας και τοπικής επιχειρηματικότητας μέσα από τη χρήση πολιτικών ανοικτών δεδομένων.

Σημειώνεται ότι η απασχόληση των φοιτητών του Ιδρύματος στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων και το υπό υλοποίηση έργο για την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Πανεπιστημίου και σε καμία περίπτωση, δεν δημιουργεί υποχρεώσεις εργασιακής σχέσης για τα συμβαλλόμενα μέρη μετά το πέρας της. Τα πεδία αυτά δεν είναι περιοριστικά και συμφωνείται η δυνατότητα επέκτασης της αλλαγής τους με τη συμφωνία των δύο μερών, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Σε αυτό το πλαίσιο μπορούν να αξιοποιηθούν:
• Το ακαδημαϊκό - ερευνητικό δυναμικό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
• Οι δημιουργικές πρωτοβουλίες και το προσωπικό του Δήμου Λαμιέων και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ στα οποία μετέχει.
Υποχρεώσεις - Δικαιώματα
Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν πρωτόκολλο είναι:
Α) η σταθερή πρόθεση συνεργασίας και των δύο μερών και
Β) η αναφορά και δημοσιοποίηση της εν λόγω συνεργασίας με τα ονόματα των δύο μερών στις περιπτώσεις υλοποίησης κοινών δράσεων.

Για την εξασφάλιση της των προβλεπόμενων εργασιών και την επίτευξη των στόχων, κάθε μέρος έχει δικαίωμα να ζητεί και να λαμβάνει από το έτερο μέρος κάθε αναγκαία πληροφορία.

Διάρκεια ισχύς του πρωτοκόλλου συνεργασίας

Το παρόν πρωτόκολλο που υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα, τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή του και θα παραμείνει σε ισχύ για τέσσερα (4) χρόνια, υποκείμενο σε ετήσια αξιολόγηση από τα συμβαλλόμενα μέρη, εκτός και αν καταγγελθεί εγγράφως από ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη. Οι γενικότεροι όροι τήρησης του πρωτοκόλλου καθώς και ο συντονισμός των δράσεων των ομάδων εργασίας, εναπόκεινται στην ευθύνη του Δημάρχου Λαμιέων και του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Προς το σκοπό της εύρυθμης λειτουργίας του παρόντος Πρωτοκόλλου, ο Δήμος Λαμιέων ορίζει ως υπεύθυνο επικοινωνίας και συντονισμού τον κ. Δήμαρχο και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας τον κ.Πρύτανη.

 

Εισήγηση για συνεργασία με Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΘΕΜΑ : Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 [ΦΕΚ Α΄87/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο-διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»],
2.- Επειδή ο Δήμος Λαμιέων αναγνωρίζει την ανάγκη εδραίωσης της συνερ-γασίας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας κι επιπλέον :
• τη σημαντικότητα ύπαρξης και λειτουργίας Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην πόλη της Λαμίας,
• την ανάγκη για την περαιτέρω ενίσχυση της σύνδεσης του Πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία της ευρύτερης περιοχής,
• την ανάγκη για συνεργασία σε εκπαιδευτικά ζητήματα φορέων και φυσικών προσώπων της χώρας και του εξωτερικού,
• ότι οι επιστημονικές έρευνες, έχουν παγκοσμίως καίριο ρόλο στη βελτίωση των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και στην αποδοτικότερη λειτουργία του, στην ενίσχυση της καινοτομίας, παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και γενικότερα στην ανάπτυξη των σύγχρονων οικονομιών και κοινωνιών,
• ότι οι επιστημονικές έρευνες με την κατάλληλη αξιοποίησή τους από μια τοπική οικονομία/κοινωνία μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην τοπική ανάπτυξη και στην καλύτερη εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μιας περιοχής.

3. Στην παρούσα επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής σχέδιο πρωτοκόλλου συνεργασίας.
Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την λήψη απόφασης για:
1/ Την έγκριση υπογραφής Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο Λαμιέων και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2/ Την έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου Πρωτοκόλλου Συνεργασίας.
3/ Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λαμιέων για την υπογραφή του Πρωτοκόλ-λου Συνεργασίας και όλων των περαιτέρω απαιτούμενων διαδικασιών και ενεργειών.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

 ΕΥΘΥΜΙΟΣ K. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

 

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης σας. Χρησιμοποιώντας τη ιστοσελίδα αποδέχεστε την χρήση τους.