fbpx
STAR Κεντρικής Ελλάδας
Μέλος του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης
Τελευταίες Ειδήσεις

Nikos stavrogiannis

Εν όψει της 9ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020 όπου θα συζητηθεί το θέμα που αφορά την ακύρωση του διαγωνισμού για την επέκταση του ΧΥΤΑ Λαμίας, σας κοινοποιώ τις έγγραφες επιστολές που έστειλα στις 28 Φεβρουαρίου 2020 και στις 10 Μαρτίου 2020 προς τον Δήμαρχο Λαμιέων και Πρόεδρο του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. και οι οποίες μέχρι και σήμερα παραμένουν αναπάντητες.

Το εν λόγω θέμα είναι μείζονος σημασίας για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, καθώς το έργο αυτό αφορά τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων οχτώ (8) Δήμων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αλλά και εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών.

Η «Πρόταση Ευθύνης» στην προσεχή συνεδρίαση θα αναδείξει όλες τις πτυχές του θέματος και τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν σε περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χ.Υ.ΤΑ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Παράλληλα, όπως θα διαπιστώσετε και στις επιστολές, έχει ζητηθεί από τη παράταξή μας στην ερχόμενη συνεδρίαση να παραστούν στελέχη του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε προκειμένου να μας ενημερώσουν σχετικά, αλλά και ο Δικηγόρος ο οποίος γνωμοδότησε προκειμένου ο Δήμος Λαμιέων να προχωρήσει στην ακύρωση του διαγωνισμού του έργου.

Κύριε Δήμαρχε και Πρόεδρε του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε,

Εν όψει της 9ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020 και με δεδομένο ότι, αν και έχει περάσει εύλογο χρονικό διάστημα, δεν έχω λάβει καμία απάντηση επί συγκεκριμένων ερωτημάτων που τέθηκαν στα επισυναπτόμενα έγγραφα, αναμένω άμεσα την έγγραφη απάντησή σας.
Κατ΄επανάληψη έχει επισημανθεί από την Παράταξή μας, και όχι μόνο, ότι η θέση του «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.» ως καθ’ ύλην αρμόδιου φορέα για την διαχείριση των απορριμμάτων και για λογαριασμό του οποίου (Κυρίου του έργου) υλοποιείται η τρέχουσα διαγωνιστική διαδικασία για το έργο με τίτλο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χ.Υ.ΤΑ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» είναι καίριας σημασίας για τη συζήτηση και λήψη Απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Το δεύτερο (2ο) θέμα της 9ης Συνεδρίασης είναι μείζον για το μέλλον της ενδιάμεσης μεταβατικής λύσης για την διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου Λαμιέων και όχι μόνο καθώς ο ΧΥΤΑ Λαμίας εξυπηρετεί και άλλους Δήμους.

                                                                                                                                                                        Με Εκτίμηση

                                                                                                                                                                Νίκος Σταυρογιάννη

 Κύριε Πρόεδρε,

Εν όψει της 9ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020 και με δεδομένο ότι το δεύτερο (2ο) θέμα ημερήσιας διάταξης είναι μείζον για το μέλλον της ενδιάμεσης μεταβατικής λύσης για την διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου Λαμιέων και όχι μόνο καθώς ο ΧΥΤΑ Λαμίας εξυπηρετεί και άλλους Δήμους, θεωρούμε σκόπιμο ότι θα πρέπει να προσκληθούν και να εξασφαλιστεί η συμμετοχή τους μέσω τηλεδιάσκεψης την ημέρα της συνεδρίασης:
 Ο Δικηγόρος ο οποίος συνέταξε την από 08-05-2020 Γνωμοδότηση με τίτλο «Ακύρωση ή ματαίωση διαγωνισμού Δήμου Λαμιέων με τίτλο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χ.Υ.ΤΑ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» καθώς και
 Υπηρεσιακοί παράγοντες του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.,
προκειμένου να διεξαχθεί ένας εποικοδομητικός και γόνιμος διάλογος αλλά και να απαντηθούν θέματα νομικής και τεχνικής φύσεως.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την θετική σας ανταπόκριση και παρακαλώ η Πρόσκληση που θα αποσταλεί στους προαναφερόμενους να κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι την Τρίτη 26 Μαΐου 2020.

                                                                                                                                                                     Με Εκτίμηση

                                                                                                                                                            Νίκος Σταυρογιάννης

 Θέμα: Υπενθύμιση Παροχής Πληροφοριών για το έργο με τίτλο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ″ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Σχετ:
1. Η με αριθ. 96/2020 (ΑΔΑ: ΩΩΡΡΩΛΚ-ΧΚΙ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων με θέμα: «Απόρριψη [μη έγκριση] του από 24-09-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού-Ακύρωση διαδικασίας-Ανάκληση διακήρυξης του διαγωνισμού «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ″ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ, συνολικού προϋπολογισμού 9.200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».
2. Η από 28-02-2020 Αίτηση με θέμα «Παροχή Πληροφοριών»

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής αίτησης και επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει περιέλθει στην κατοχή μου απάντηση επί των ερωτημάτων που τέθηκαν σε αυτήν, αναμένω την άμεση ανταπόκρισή σας επί του θέματος.
Συμπληρωματικά για την διαμόρφωση ολοκληρωμένης άποψης επί του θέματος που αναμένεται να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, αναμένω και την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. επί του θέματος με τίτλο «Λήψη απόφασης για τον τρόπο υλοποίησης του ενταγμένου έργου της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ″ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ” ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» που τέθηκε στις τακτικές συνεδριάσεις του φορέα την 13η Ιανουαρίου 2020 & 29η Ιανουαρίου 2020 αντίστοιχα.
Υπενθυμίζεται ότι η παραπάνω εισήγηση ζητήθηκε και κατά την υποβολή του από 18-02-2020 υπομνήματος από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο σώμα της (1) σχετ. Απόφασης.
Το εν λόγω θέμα κρίνεται μείζον όπως επίσης και η στάση του φορέα, ως καθ’ ύλην αρμόδιου φορέα για την διαχείριση των απορριμμάτων.                                                                                                                                               

Λαμία, 10 Μαρτίου 2020
Ο Υπογράφων
Νικόλαος Σταυρογιάννης
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΕΤΕΥΣΗΣ

 

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης σας. Χρησιμοποιώντας τη ιστοσελίδα αποδέχεστε την χρήση τους.