STAR Κεντρικής Ελλάδας
Μέλος του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης
Τελευταίες Ειδήσεις

dimos karpenisiou

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου έχοντας υπόψη

1)Την αριθμ. 211/2019 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου όπου αποφασίστηκε η εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου – καταστήματος στην Τοπική Κοινότητα Στάβλων.

2) το άρθρο 103 και το άρθρο 192 του ΔΚΚ

3) τις διατάξεις του ΠΔ 270/81

4) την αριθμ. 29/2019 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων κινητών και ακινήτων (Π.Δ 270/1981)

5) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου ακινήτου και τις ανάγκες του Δήμου.

7) Την αριθμ. 159 /2019 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής. 

Α. Προβαίνει σε δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του παρακάτω ακινήτου

Το ακίνητο αποτελείται από δύο ορόφους, ισόγειο και α΄ όροφο, συνολικού εμβαδού 161,62 τ.μ. Το ισόγειο περιλαμβάνει μια αίθουσα και παρασκευαστήριο (η τουαλέτα είναι εξωτερική), ενώ ο α΄ όροφος αποτελείται από 2 δωμάτια.

Το ακίνητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ήτοι «Καφέ Μπαρ- Παραδοσιακό Καφενείο-Ψησταριά- Σνακ Μπαρ – Αναψυκτήριο – ενοικιαζόμενα δωμάτια » εφ’ όσον πληροί τις εκάστοτε υγειονομικές διατάξεις. Ο μισθωτής μπορεί να επιλέξει μία ή περισσότερες από τις ανωτέρω χρήσεις.

Εντός του μισθίου υπάρχει εξοπλισμός, κατάσταση του οποίου επισυνάπτεται.

Πέραν από τους εκμισθούμενους χώρους, ο μισθωτής δικαιούται με τη νόμιμη διαδικασία να υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων επί της κεντρικής πλατείας σε χώρο επιδεικνυόμενο από την Τεχνική Υπηρεσία με πληρωμή τέλους.

Β. Καθορίζει τους όρους της πλειοδοτικής δημοπρασίας οι οποίοι είναι οι εξής :

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στις 30/07/2019, ώρα 13:00 έως 13:15 στο δημοτικό κατάστημα Καρπενησίου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που έχει ορισθεί με την πράξη 29/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή , η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.

΄ Α ρ θ ρ ο   1ο

          Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) χρόνια από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου.

΄Α ρ θ ρ ο 2ο

          Το κατώτερο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται σε εβδομήντα (70,00€) ευρώ μηνιαίο μίσθωμα, αναπροσαρμοζόμενο τελικά στο επιτευχθησόμενο οριστικό ποσό μηνιαίου μισθώματος από τη δημοπρασία αποτέλεσμα. Το μίσθωμα θα προσαυξάνεται στην αρχή και για κάθε συμπληρωμένο χρόνο σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί του αρχικού ποσού και στη συνέχεια κάθε επί του ανακεφαλαιωμένου ποσού των αυξήσεων του μισθώματος και χωρίς άλλη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

          Ο μισθωτής δεν θα δικαιούται να ζητήσει μείωση του μισθώματος εκτός εάν υπάρξει σχετική νομοθετική ρύθμιση.

          Το μηνιαίο μίσθωμα θα καταβάλλεται το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μισθωτικού μηνός.

          Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του εν τη διακηρύξει οριζομένου ελαχίστου ορίου προσφοράς ολοκλήρου του μισθώματος ενός έτους, ήτοι, ποσό 84,00 € (70,00 Χ 12 = 840,00 Χ 10%=84,00€).

          Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στη δημοπρασία, πρέπει να προσκομίσουν στην επιτροπή δημοπρασιών του Δήμου, ισόποσου αξίας γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας καθώς και να προσέλθουν με εγγυητή.

          Σε περίπτωση μη προσελεύσεως του τελευταίου πλειοδότη ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΕΓΓΥΗΤΟΥ του για την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου στο Δήμο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας και την έγγραφη πρόσκληση αυτού από το Δήμο, ή εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία εκπίπτει υπέρ του Δήμου Καρπενησίου, σύμφωνα με το νόμο και η δημοπρασία θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους, οι δε δαπάνες θα βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί το μίσθωμα της πρώτης δημοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης αυτής θα βαρύνεται καθ’όλη τη διάρκεια της μισθώσεως στην καταβολή της διαφοράς.

          Για την υπογραφή του μισθωτηρίου, ο τελευταίος πλειοδότης θα αντικαταστήσει την εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία με εγγύηση καλής εκτέλεσης, ήτοι εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο Συστάσεως Παρακαταθήκης, ποσού ίσου προς το ποσοστό 10% επί του επιτευχθέντος μισθώματος για πεντε έτη, η οποία θα ισχύει για ολόκληρη τη μισθωτική περίοδο, δηλαδή μέχρι την οριστική παράδοση του μισθίου από το μισθωτή στο Δήμο.

Ά ρ θ ρ ο 3ο

 Οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν μέρος στη δημοπρασία πρέπει να μην είναι οφειλέτες του Δήμου Καρπενησίου και να μην έχουν καμία εκκρεμότητα και αντιδικία με το Δήμο την τελευταία πενταετία.

Ά ρ θ ρ ο 4ο

Δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται φυσικά πρόσωπα και εταιρείες.

Από τους ενδιαφερόμενους, τα μεν φυσικά πρόσωπα θα παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή ο πληρεξούσιός τους, οι δε εταιρείες   θα εκπροσωπούνται δια των νομίμων εκπροσώπων τους προσκομίζοντας απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που τους ορίζει. Και για τις δύο κατηγορίες ενδιαφερομένων υποχρεωτικά για τη συμμετοχή τους απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο και άδεια διαμονής για τους αλλοδαπούς.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 η οποία θα περιέχει σύντομο βιογραφικό σημείωμα και την επαγγελματική του δραστηριότητα.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσης διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται ανεπιφυλάκτως.
 4. Φορολογική ενημερότητα.
 5. Ασφαλιστική ενημερότητα (ΙΚΑ & ΟΑΕΕ ή ΟΓΑ). Οι άνεργοι θα προσκομίσουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε κανέναν ασφαλιστικό φορέα.
 6. Δημοτική ενημερότητα (από το Δήμο Καρπενησίου)
 7. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδικήματα που προβλέπονται στις διατάξεις του Νόμου περί χορήγησης αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
 8. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής       αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης έκδοσης του 7ου και 8ου δικαιολογητικού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις και ότι δεσμεύεται να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατά την ημέρα της υπογραφής της συμβάσεως.

 1. Οι εταιρείες θα πρέπει να προσκομίσουν καταστατικό δημοσιευμένο στο Πρωτοδικείο επικυρωμένο και πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως και μη λύσεως της εταιρείας.
 2. Εγγύηση συμμετοχής όπως ορίζεται στο 2ο Άρθρο.

Το πρακτικό της δημοπρασίας εκτός του πλειοδότη θα υπογραφεί και από εγγυητή ο οποίος θα παρίσταται και θα προσκομίσει :

 1. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
 2. Φορολογική ενημερότητα
 3. Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο Καρπενησίου.

Ο ίδιος εγγυητής θα υπογράψει και το μισθωτήριο συμβόλαιο (Άρθρο 2)

Η μη προσκόμιση ενός από τα παραπάνω απαιτούμενα δικαιολογητικά σημαίνει αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από την δημοπρασία.

΄Α ρ θ ρ ο     5ο

Επιτρέπεται η ολική ή η μερική υπομίσθωση.

Εάν ο μισθωτής είναι εταιρεία σε κάθε τροποποίηση του καταστατικού θα πρέπει να εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση της τροποποίησης θα προσκομίζεται από το μισθωτή επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού στο Δήμο μαζί με ΦΕΚ ανώνυμης εταιρείας.

Εάν ο μισθωτής είναι φυσικό πρόσωπο και στη συνέχεια συστήσει εταιρεία, τα μέλη της εταιρείας θα πρέπει να είναι φορολογικά, ασφαλιστικά και δημοτικά ενήμερα και να εγκριθεί η σύσταση της εταιρείας από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου.

          Οι παραπάνω όροι θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση αυτών παρέχει στο Δήμο το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης.

΄Α ρ θ ρ ο 6ο

 1. Η σύμβαση λύεται κανονικά με τη λήξη του χρόνου της συμβάσεως.
 2. Πριν από τον κανονικό χρόνο λήξης της σύμβασης, στις περιπτώσεις θανάτου του μισθωτή, μόνιμης ανικανότητας αυτού και δια καταγγελίας.
 3. Σε περίπτωση θανάτου του μισθωτή, μόνιμης ανικανότητας αυτού, η σύμβαση λύεται, το δε μίσθιο επανέρχεται στο Δήμο και δεν αναγνωρίζονται μισθωτικά δικαιώματα στους κληρονόμους του.
 4. Η δια καταγγελίας λύση της σύμβασης αλλά και η πρόωρη λύση της σύμβασης, έχει τις παρακάτω συνέπειες:

α. Την κατάπτωση σαν ποινή, υπέρ του Δήμου, της εγγυήσεως που έχει κατατεθεί, χωρίς αυτή να συμψηφίζεται με οφειλές του μισθωτή.

β.   Την υποχρέωση του μισθωτή να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε και τον εξοπλισμό του γενικά, την ημέρα και ώρα που θα του ορίσει η Δημοτική Αρχή για παράδοση.

          Η πρόσκληση για παράδοση κοινοποιείται στον μισθωτή με τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου.

          Αν ο μισθωτής αρνηθεί ή καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση του μισθίου και του εξοπλισμού του, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να επιβάλλει πλέον της αποζημίωσης για τη χρήση αυτού ποσό ίσο προς το συμβατικό μίσθωμα και ποινική ρήτρα ίση προς το πενταπλάσιο του ημερησίου συμβατικού αναλογούντος μισθώματος για κάθε ημέρα καθυστέρησης απόδοσης του μισθίου, των επίπλων ή του εξοπλισμού του και να αποβάλλει το μισθωτή από το μίσθιο με κάθε νόμιμο μέσο.

          γ. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα περαιτέρω να απαιτήσει και αποζημίωση για κάθε ζημιά την οποία θα υποστεί από την παράβαση των υποχρεώσεων του μισθωτή.

          δ. Σε κάθε περίπτωση λύσης της σύμβασης ο Δήμος έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση όλων των επίπλων, σκευών και λοιπών ειδών εξοπλισμού που ανήκουν στο μισθωτή μέχρι έξι (6) μήνες, είτε η εκμετάλλευση του μισθίου γίνει με αυτεπιστασία του Δήμου είτε ανατεθεί σε τρίτο πρόσωπο.

΄Α ρ θ ρ ο   7ο

          1.Ο μισθωτής υποχρεούται με δικά του έξοδα να προβεί στις απαραίτητες επισκευές του μισθίου με υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει συμψηφισμό εργασιών ή εξοπλισμού με μισθώματα.

          Επίσης υποχρεούται να προβαίνει σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης στην άμεση αποκατάσταση κάθε βλάβης που θα παρουσιαστεί και στη καλή και συνεχή συντήρηση του μισθίου, των εγκαταστάσεών του και του εξοπλισμού του γενικά με δαπάνες του πάντοτε.

 1. Παράβαση του παραπάνω όρου αποτελεί σοβαρό λόγο καταγγελίας της σύμβασης μισθώσεως με όλες τις σχετικές σε βάρος του μισθωτή συνέπειες.
 2. Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης ο Δήμος έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε εργασίας συμπλήρωσης του μισθίου, ακόμα και αν από τις εργασίες αυτές πρέπει να διακοπεί η λειτουργία του μισθίου.
 3. Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται της καταβολής του μισθώματος για το χρόνο διακοπής της λειτουργίας του μισθίου λόγω εκτελέσεως εργασιών από το Δήμο, εφόσον ο χρόνος δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, ή θα παρατείνεται η μίσθωση για όσο χρόνο θα έχει διακοπεί η λειτουργία του μισθίου από τις εργασίες. Εάν η διακοπή της λειτουργίας συνεχιστεί μετά το εξάμηνο, ο μισθωτής απαλλάσσεται της καταβολής τους μισθώματος, για το πέραν των έξι μηνών χρονικό διάστημα.
 4. Εάν γίνουν εργασίες επέκτασης της δυναμικότητας του μισθίου, το μίσθωμα θα αναπροσαρμοστεί, ανάλογα με τα τετραγωνικά, με κοινή συμφωνία του Δήμου και του μισθωτή και αν υπάρξει διαφωνία με δικαστική απόφαση.

΄Α ρθ ρ ο 8ο   Έλεγχος του μισθίου

          Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να επιθεωρεί οποτεδήποτε το μίσθιο και να προβαίνει σε υποδείξεις στο μισθωτή για επισκευή του μισθίου και των κεντρικών εγκαταστάσεων και συμπλήρωση του εξοπλισμού, μέσα σε τακτή προθεσμία που θα ορίζει, δαπάνες του πάντοτε.

΄Α ρ θ ρ ο 9ο Παράδοση – Παραλαβή

 1. Η παράδοση του μισθίου και του υπάρχοντος εξοπλισμού, σκευών κλπ. στον μισθωτή από το Δήμο και μετά τον καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λύσης της σύμβασης μίσθωσης, γίνεται με πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής.
 2. Η παράδοση στον μισθωτή θα γίνει στον τόπο που βρίσκεται το μίσθιο εντός δέκα ημερών από την πρόσκληση για την παράδοση.
 3. Κατά τη λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται και οφείλει να αποδώσει το μίσθιο, τα μηχανήματα και γενικά τον εξοπλισμό που είχε παραλάβει, αποκαθισταμένης κάθε ζημιάς, με δαπάνες του.
 4. Αν αρνηθεί ο μισθωτής να αποδώσει το μίσθιο εφαρμόζονται τα στο άρθρο 6 της παρούσας οριζόμενα.

          Κατά την απόδοση του μισθίου από τον μισθωτή στο Δήμο, ο μισθωτής υποχρεούται να προσκομίσει εξοφλημένους τους λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί μέχρι τότε από διάφορους κοινωφελείς οργανισμούς ή Δήμο (ήτοι ΟΤΕ, ΔΕΗ, τέλη ύδρευσης, αποχέτευσης, καθαριότητας κλπ.).

          Επίσης ο μισθωτής υποχρεούται να εξοφλήσει και αυτούς τους λογαριασμούς που τυχόν θα εκδοθούν στη συνέχεια και θα αφορούν δαπάνες και υποχρεώσεις μέχρι και την ημέρα απόδοσης του μισθίου στο Δήμο, άλλως τα ποσά αυτά θα εισπράττονται με κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής την οποία ο μισθωτής οφείλει να ανανεώσει προ της λήξεώς της και αν λήγει κατά την ημέρα απόδοσης του μισθίου.

          Εάν δεν ανανεωθεί προ της λήξεώς της, ο Δήμος δικαιούται να ζητήσει την κατάπτωση της εγγυήσεως πριν τη λήξη της.

          Η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ή του γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης από το Δήμο στο μισθωτή γίνεται, εάν δε καταπέσει, μετά την εξόφληση όλων των υποχρεώσεων του μισθωτή.

΄Α ρ θ ρ ο   10ο

 1. Ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί διαρκούσης της μισθώσεως άκρα καθαριότητα τόσο στο μίσθιο χώρο όσο και στον πέριξ αυτού περιβάλλοντα χώρο.
 2. Να φροντίζει κατά τη διάρκεια της μισθώσεως για τη διατήρηση της κατοχής του μισθίου και να αποκρούει κάθε καταπάτηση αυτού με όλες τις αγωγές, έχοντας υπόψη την ευθύνη απέναντι στο Δήμο για κάθε έστω και από ελαφρά αμέλεια, μείωση ή απώλεια δικαιωμάτων της.

          Επίσης οφείλει να γνωστοποιεί στο Δήμο με έγγραφο του κάθε προσβολή δικαιωμάτων αυτής και κάθε σχετική δίκη στην οποία ο Δήμος οφείλει να παρέμβει.

          Ο μισθωτής οφείλει να γνωστοποιεί στο Δήμο κάθε τυχόν κατάθεση κατ’αυτού αγωγής πτώχευσης ή έκδοσης δικαστικής απόφασης, σχέση έχουσα με τη μίσθωση και την επαγγελματική δραστηριότητα σ’αυτή.

΄Α ρ θ ρ ο 11ο

 1. Η οικονομική εκμετάλλευση του μισθίου, πρέπει να γίνεται με πνεύμα εξυπηρέτησης της τουριστικής πολιτικής, η οποία αποβλέπει στην ικανοποίηση των επισκεπτών και στην εξύψωση του επιπέδου παροχής υπηρεσιών σ’ αυτούς.
 2. Ο μισθωτής υποχρεούται να λειτουργεί το μίσθιο καθημερινά ανελλιπώς καθ’όλη την μισθωτική περίοδο.
 3. Επιπλέον ο μισθωτής θα πρέπει να συνεργάζεται με το Τοπικό Συμβούλιο και το Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού για την απρόσκοπτη διεξαγωγή, του λαϊκού πανηγυριού της Αγίας Παρασκευής, της καθιερωμένης γιορτής νεολαίας και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Οι υποχρεώσεις αυτές αποτελούν ουσιώδεις όρους της σύμβασης και η μη τήρησή τους αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης για κακή χρήση και επιβολή προστίμου.

΄Α ρ θ ρ ο 12ο

Η έκδοση της άδειας λειτουργίας του μισθίου και οτιδήποτε χρειάζεται για την έκδοση αυτής είναι αποκλειστικά ευθύνη του εκάστοτε μισθωτή.

          Ο Δήμος δεν ευθύνεται απέναντι στον μισθωτή για τυχόν μη έκδοση ή καθυστέρηση έκδοσης της άδειας λειτουργίας του μισθίου ή περιορισμό της εκμετάλλευσης του μισθίου για οποιονδήποτε λόγο. Για τον λόγο αυτό ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα να λύσει την σύμβαση. Ο μισθωτής υποχρεούται να ενημερώνει και να κοινοποιεί τα ανάλογα έγγραφα – ενέργειες που αφορούν τη διαδικασία έκδοσης αδειών.

          Τα ανωτέρω θα πρέπει να αποδεικνύονται με έγγραφα στοιχεία σχετικά με τις ενέργειες που έχει προβεί, για έκδοση των σχετικών αδειών. Εξαιρείται της υποχρέωσης προσκόμισης σχετικών εγγράφων σε περίπτωση εργασιών ανακαίνισης, όπου σε αυτή την περίπτωση απαιτείται προηγούμενη έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

΄Α ρ θ ρ ο   13ο

 1. Ο επιπλέον εξοπλισμός του μισθίου (έπιπλα, σκεύη, ψυγεία, κουρτίνες, κρεβάτια, τραπεζοκαθίσματα κλπ.) τα οποία πρέπει να είναι καλής ποιότητας θα γίνουν αποκλειστικά με δαπάνες του μισθωτή.
 2. Ο κινητός εξοπλισμός ιδιοκτησίας του μισθωτή θα αποτελεί περιουσία του, αφού βέβαια παραδώσει τον εξοπλισμό του Δήμου σ’ αυτόν.

΄Α ρ θ ρ ο   14ο

 1. Η τουριστική αυτή μονάδα που εκμισθώνεται πρέπει να λειτουργεί καθ’όλη τη διάρκεια της μισθώσεως με ανάλογο αριθμό προσωπικού, κατάλληλο και σύμφωνα με την κίνηση.
 2. Ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις υγειονομικές, αστυνομικές και άλλες διατάξεις και να φροντίζει ώστε η εμφάνιση και η συμπεριφορά του ιδίου και του προσωπικού να είναι άψογη, υποχρεωμένου να απομακρύνει οποιονδήποτε που διατυπωθούν βάσιμα παράπονα σε βάρος του.

΄Α ρ θ ρ ο   15ο Υποχρεώσεις για τη καλή λειτουργία

 1. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο, τον εξοπλισμό και τον περιβάλλοντα χώρο του μισθίου, με απόλυτη καθαριότητα, σε όλη τη διάρκεια της μισθώσεως και να συντηρεί το χώρο.
 2. Ο μισθωτής υποχρεούται να φροντίζει την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, του τηλεφώνου, της θέρμανσης, ύδρευσης, φωτισμού, αποχέτευσης και να επισκευάζει τυχόν ζημιές δαπάνες του. Το μίσθιο θα παραδοθεί στον μισθωτή χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Ο μισθωτής θα φροντίσει να υπογράψει σύμβαση με τη ΔΕΗ στο όνομά του.
 3. Ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί τις τιμές που καθορίζονται από τα αρμόδια όργανα για τα είδη διατίμησης, σύμφωνα με την κατηγορία της μονάδας.

          Επίσης υποχρεούται ακόμα να έχει στη διάθεση των πελατών βιβλίο παραπόνων, εντυπώσεων και παρατηρήσεων με αριθμημένες σελίδες, θεωρημένα από το Δήμο, καθώς και τα λοιπά βιβλία που επιβάλλονται από σχετικές διατάξεις, δελτία κίνησης πελατών και άλλα στατιστικά στοιχεία που επιβάλλονται από τον ΕΟΤ.

΄Α ρ θ ρ ο   16ο Κυρώσεις

 1. Όλοι οι όροι της παρούσης είναι βασικοί και η παράβαση οποιουδήποτε αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύμβασης.
 2. Ο Δήμος δύναται αντί της καταγγελίας της σύμβασης και κατά την απόλυτη κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου να επιβάλλει στον μισθωτή χρηματικό πρόστιμο.
 3. Πρόστιμα που επιβάλλονται για οποιαδήποτε παράβαση καθορίζονται:

α)       Για την πρώτη παράβαση ίσο με το ένα έκτο (1/6) του ετησίου μισθώματος του έτους που καταβάλλεται.

β)       Για την δεύτερη ή περισσότερες παραβάσεις μέσα στο δωδεκάμηνο, ίσο με το ένα τρίτο (1/3) για την δεύτερη και ίσο με το ένα δεύτερο (1/2) για κάθε μια από τις επόμενες.

          Η επιβολή τριών προστίμων για οποιαδήποτε παράβαση μέσα στο ίδιο δωδεκάμηνο αποτελεί ιδιαίτερη επιβαρυντική αιτία καταγγελίας της σύμβασης.

΄Α ρ θ ρ ο 17ο Εισπράξεις οφειλών μισθωτή

 1. Κάθε οφειλή του μισθωτή εισπράττεται με εφαρμογή των διατάξεων περί δημοσίων εσόδων ή με κάθε άλλη διαδικασία και επιτρέπεται η λήψη οποιουδήποτε μέτρου κατ’αυτού.
 2. Τίτλο εκτελεστό με βεβαίωση και είσπραξη αποτελεί η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

΄Α ρ θ ρ ο 18ο

 1. Τα πρακτικά της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του μισθίου εγκρίνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. Ο τελευταίος πλειοδότης, ουδέν δικαίωμα αποκτά προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από τα αρμόδια όργανα.
 2. Η σιωπηρή ανοχή του Δήμου, παράβασης εφαρμογής ή η μη τήρηση οποιασδήποτε διάταξης που αναφέρεται στους γενικούς ή ειδικούς όρους, δεν θεωρείται έγκριση ή παραίτηση δικαιωμάτων αυτού.
 3. Κάθε διαφορά από την σύμβαση που θα συναφθεί θα υπάγεται στην δωσιδικία των Δικαστηρίων του Ν. Ευρυτανίας, ανεξάρτητα από την κατοικία του μισθωτή.
 4. Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου μας http://karpenissi.gr.

Ένσταση κατά των όρων της δημοπρασίας μπορεί να υποβληθεί μέχρι και τη Δευτέρα 22/07/2019 στην οικονομική επιτροπή του δήμου.

ΑΡΘΡΟ 19

Επανάληψη της δημοπρασίας

Σε περίπτωση που η δημοπρασία για οποιοδήποτε λόγο αποβεί άγονη τότε αυτή θα επαναληφθεί (μετά από μία εβδομάδα) στις 06/08/2019 στον ίδιο τόπο και ώρα χωρίς να απαιτείται νέα δημοσίευση.

Αν και η δεύτερη δημοπρασία αποβεί άγονη η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απ’ ευθείας συμφωνία, οι όροι της οποίας καθορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο (άρθρο 192 παρ. 1 Ν.3463/2006)

ΑΡΘΡΟ 20

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Προσόδων ημέρες Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 8.00 – 14.00 Διεύθυνση Εθνικής Αντίστασης 1- Καρπενήσι Τηλέφωνο 22373 50054 FAX 22373 50062.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επισκέπτονται το μίσθιο κατόπιν συνεννοήσεως με τον Αντιδήμαρχο Καρπενησίου κ. Κουτρομάνο Ταξιάρχη (τηλ. 22373 50054)

                                                                                  Ο Δήμαρχος   Καρπενησίου

                                                                                                Νικόλαος Σουλιώτης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΒΛΟΥΣ.

 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΜΑΧΙΑ

 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

 

1.  

Φωτιστικά

3

2.  

Ψησταριά διπλή σε λειτουργία

1

3.  

Ψυγείο συντήρησης κρεάτων

1

4.  

Ψυγείο – Βιτρίνα

1

5.  

Σούβλες για αρνιά

4

6.  

Σούβλες για κοτόπουλα

2

7.  

Σούβλες για κοκορέτσι

1

8.  

Ντουλάπια κουζίνας

18

9.  

Πιατοθήκη

1

10.                         

Πάγκος μαρμάρινος

1

11.                         

Θερμοσίφωνας

1

12.                         

Πετρογκάζ

1

13.                         

Φούρνος μικροκυμάτων

1

14.                         

Απορροφητήρας

1

15.                         

Ράφια στον τοίχο

6

16.                         

Τηλεφωνική συσκευή

1

17.                         

Κουρτινόξυλα με κουρτίνες

3

18.                         

Τραπέζια μεγάλα ξύλινα

2

19.                         

Τραπέζια μικρά ξύλινα

9

20.                         

Τραπέζια χαμηλά σαλονιού

2

21.                         

Καναπέδες τριθέσιοι

2

22.                         

Καρέκλες ξύλινες

71

23.                         

Σκαμπώ

2

24.                         

Μεταλλικά παγκάκια με ξύλινο κάθισμα

4

25.                         

Φωτιστικά εξωτερικά (τοίχου)

10

26.                         

Τέντα στην είσοδο του καταστήματος

1

 

ΔΩΜΑΤΙΟ 1

 

27.                         

Κρεβάτια μονά με στρώμα

3

28.                         

Κομοδίνα ξύλινα

2

29.                         

Κρεμάστρα ξύλινη

1

30.                         

Κουρτινόξυλο

1

31.                         

Νιπτήρας με τον καθρέπτη

1

32.                         

Ντουλάπα ξύλινη δίφυλλη

1

33.                         

Κουβέρτες

3

34.                         

Μαξιλάρια

2

35.                         

Πετσέτες

1

36.                         

Μαξιλαροθήκες

3

37.                         

Σεντόνια

3

 

ΔΩΜΑΤΙΟ 2

 

38.                         

Κρεβάτια διπλά με στρώμα

1

39.                         

Κρεβάτια μονά με στρώμα

1

40.                         

Κρεμάστρα ξύλινη

1

41.                         

Κομοδίνο ξύλινο

1

42.                         

Κουρτινόξυλο με κουρτίνα

1

43.                         

Νιπτήρας με τον καθρέπτη

1

44.                         

Ψυγείο δωματίου

1

45.                         

Κουβέρτες

5

46.                         

Μαξιλάρια

4

47.                         

Καρέκλα

1

48.                         

Σεντόνια

2

49.                         

Ντουλάπα ξύλινη δίφυλλη

1

 

ΜΠΑΝΙΟ

 

50.                         

Νιπτήρας

1

51.                         

Καθρέπτης

1

52.                         

Τουαλέτα με το καζανάκι

1

53.                         

Θερμοσίφωνας

1

54.                         

Μπανιέρα με την μπαταρία

1

 

ΑΠΟΘΗΚΗ

 

55.                         

Τραπέζια πλαστικά μικρά

2

56.                         

Καρέκλες πλαστικές

52

57.                         

Τραπέζια εξωτ. χώρου (φορμάικα)

6 μεγάλα

4 μικρά

58.                         

Καρέκλες εξωτ. χώρου (σιδερένιες)

50

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης σας. Χρησιμοποιώντας τη ιστοσελίδα αποδέχεστε την χρήση τους.