fbpx

Η  Δήμαρχος  Δήμου  Λεβαδέων έχοντας  υπόψη:

 1. Τις διατάξεις  της παρ. 1γ΄του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα  Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ. τ.Α΄/114/08-06-2006).
 3. Τις διατάξεις   του άρθρου 45 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ. τ.Α΄/171/13-11-2017) όπως ισχύει
 4. Την με  αριθ. 615/2018 Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  Λεβαδέων περί καθορισμού δημοτικών κοινοχρήστων χώρων προς παραχώρηση χρήσης
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 285 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ. τ.Α΄/114/08-06-2006).

Ανακοινώνει τη χορήγηση των δύο θέσεων υπαίθριας δραστηριοποίησης για διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης αποκλειστικά ιδίας πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας όπως παρακάτω:

 • Μίας (1) θέσης εμβαδού 2 τ.μ. στην περιοχή πηγών Κρύας στη Δ.Κ. Λιβαδειάς του Δήμου Λεβαδέων, επί του πεζόδρομου Τροφωνίου στη βόρεια πλευρά του, πλησίον της εισόδου της Νεροτριβής.
 • Μίας (1) θέσης εμβαδού 2 τ.μ. στην περιοχή πηγών Κρύας στη Δ.Κ. Λιβαδειάς του Δήμου Λεβαδέων, επί του πεζόδρομου Τροφωνίου στη βόρεια πλευρά του, πλησίον της εισόδου του Συνεδριακού Κέντρου.

Για  την  άσκηση  της ανωτέρω υπαίθριας  στάσιμης  δραστηριότητας απαιτείται άδεια η  οποία  δίδεται  με  τους  όρους  και  τις  διαδικασίες  του άρθρου 45 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ. τ.Α΄/171/13-11-2017).Αρμόδια αρχή έκδοσης της άδειας ορίζεται ο δήμος, στον οποίο ο ενδιαφερόμενος αιτείται τη δραστηριοποίησή του.

Οι άδειες έχουν διάρκεια από έναν (1) μήνα έως δώδεκα (12) μήνες και εγκρίνονται για δραστηριοποίηση σε συγκεκριμένο σημείο με την καταβολή του αντίστοιχου τέλους. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει ανανέωση της αδείας του για τη συνέχιση της δραστηριότητάς του.

Αν ο αριθμός των αιτούντων υπερβαίνει τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων διενεργείται δημόσια κλήρωση.

Α΄ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δημιουργούν έργα τέχνης, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα και λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλειστικά δικής τους, καλλιτεχνικής δημιουργίας μπορούν να διαθέτουν τα έργα τους υπαιθρίως, εφόσον λάβουν διοικητική άδεια. Δικαιούχοι σχετικών αδειών είναι επίσης Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) για τη διάθεση αποκλειστικά έργων ιδίας παραγωγής των μελών τους.

Β΄ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την έκδοση της σχετικής άδειας υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή τα εξής δικαιολογητικά:

Α. Για φυσικά πρόσωπα:

 1. 1. αίτηση -υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν κατέχει οποιασδήποτε άλλης μορφής άδεια υπαίθριου εμπορίου. Αναφέρει επίσης τα είδη που κατασκευάζει, τα μηχανήματα, τα υλικά και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί και ότι τα παραγόμενα έργα αφορούν αποκλειστικά σε ιδία δημιουργία,
 2. 2. βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας,

α. για έργα τέχνης και καλλιτεχνήματα προσκομίζεται βεβαίωση του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας (Ε.Ε.Τ.Ε.), η οποία χορηγείται ύστερα από επίδειξη του δημιουργού, στην οποία αναφέρεται το είδος των έργων τέχνης, τα υλικά, ο τρόπος δημιουργίας αυτών, κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται αναγκαία από το φορέα πιστοποίησης, καθώς και ότι τα παραγόμενα έργα είναι έργα πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας του ενδιαφερόμενου προσώπου,

β. για τους χειροτέχνες απαιτείται βεβαίωση χειροτεχνικής δεξιότητας, η οποία χορηγείται από τη Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ύστερα από επίδειξη του ενδιαφερόμενου της διαδικασίας παραγωγής του χειροτεχνήματος. Στη σχετική βεβαίωση αναγράφονται τα παραγόμενα είδη, τα μηχανήματα, τα υλικά και τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία,

 1. 3. έναρξη δραστηριότητας από το TAXIS με τις μεταβολές της. 
 2. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου (κατά περίπτωση).
 3. Βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας.

Β. Για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.ΕΠ.) του ν. 4430/2016 (Α' 205):

 1. 1. πιστοποιητικό μέλους του Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.),
 2. 2. καταστατικό του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), από το οποίο προκύπτει ότι το αντικείμενο δραστηριότητας είναι σχετικό με δημιουργία καλλιτεχνημάτων και χειροτεχνημάτων,
 3. 3. έναρξη επιτηδεύματος με Κ.Α.Δ. που συνάδουν με το αντικείμενο δραστηριότητας,
 4. 4. λίστα με τα μέλη των οποίων έργα διατίθενται μέσω της Κοιν.Σ.ΕΠ. και αντίστοιχος αριθμός βεβαιώσεων πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας για τα μέλη αυτά. 
 5. Βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας.

Τη διάθεση των έργων μπορεί να διενεργεί μέλος της Κοιν.Σ.ΕΠ., ο ίδιος δημιουργός. Στις ελεγκτικές αρχές του άρθρου 45 του Ν.4497/17 είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες οι βεβαιώσεις ιδίας δημιουργίας μελών της Κοιν.Σ.ΕΠ., τα προϊόντα των οποίων διατίθενται στον πάγκο.

Οι κάτοχοι βεβαιώσεων πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί από αρμόδιες αρχές σύμφωνα με προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο δεν υποχρεούνται στην προσκόμιση επικαιροποιημένης βεβαίωσης.

 • Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (έντυπο παρέχεται από το Δήμο) με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περί : «Χορήγησης άδειας κάλυψης θέσεων   υπαίθριας δραστηριοποίησης για διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης αποκλειστικά ιδίας πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας», στις θέσεις που αναφέρονται πιο πάνω, στο  γραφείο  του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Τοπικής  Οικονομικής  Ανάπτυξης  του  Δήμου  Λεβαδέων, απο  την 09/04/2019 έως και την  19/04/201κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 • Μετά την πάροδο της ανωτέρας προθεσμίας, οι Αιτήσεις θεν θα γίνονται δεκτές.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης σας. Χρησιμοποιώντας τη ιστοσελίδα αποδέχεστε την χρήση τους.