STAR Κεντρικής Ελλάδας
Μέλος του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης
Τελευταίες Ειδήσεις

mpakog.staikΗ Τομεάρχης Οικονομίας και Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Α’ Αθηνών, κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και ο Τομεάρχης Οικονομικών, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, αναφορικά με τις σημαντικές αποκλίσεις στην επίτευξη στόχων εκτέλεσης προϋπολογισμού φορέων Γενικής Κυβέρνησης, κατέθεσαν σήμερα ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών, έκαναν την ακόλουθη κοινή δήλωση:

«Σημαντικές αποκλίσεις στην εκτέλεση του προϋπολογισμού τους παρουσιάζουν ΔΕΚΟ και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Συγκεκριμένα, για το πρώτο εξάμηνο του 2018, 25 από τους 119 φορείς -ποσοστό 21%- που καταθέτουν στοιχεία παρουσιάζουν απόκλιση άνω του 10% σε σχέση με τον στόχο του εξαμήνου. Μεταξύ αυτών είναι Πανεπιστήμια, το ΚΕΕΛΠΝΟ, ο ΕΟΤ, ο ΟΑΣΘ, τα ΕΑΣ ΑΕ και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.

Είναι, δε, εξόχως ανησυχητικό το γεγονός ο εκτροχιασμός που παρατηρείται αποδίδεται σε γενικές και ασαφείς αιτίες αναιρώντας έτσι το νόημα που έχει η παρακολούθηση εκτέλεσης των προϋπολογισμών τους. Με αυτά ως δεδομένα αλλά και λόγω της σημασίας που έχει η πιστή τήρηση του προϋπολογισμού για να αποφευχθεί η εφαρμογή επιπλέον μέτρων λιτότητας, η Νέα Δημοκρατία θέτει πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με τις αποκλίσεις που καταγράφονται:

1. Ποια είναι αναλυτικά, ανά αποκλίνοντα φορέα, η αιτιολόγηση των παρατηρούμενων αποκλίσεων και ποιες οι παρεμβάσεις/ενέργειες που έχουν αναληφθεί από αυτόν για τη διόρθωσή τους, όπως προβλέπει η νομοθεσία;

2. Υπάρχουν φορείς που, παρά το γεγονός ότι αποκλίνουν από τη στοχοθεσία, δεν αιτιολογούν επαρκώς τις αποκλίσεις ή/και δεν αναλαμβάνουν την υλοποίηση διορθωτικών παρεμβάσεων;

3. Ποιες είναι οι ενέργειες του Υπουργείου Οικονομικών για τη διασφάλιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας σε φορείς που παρουσιάζουν μη επαρκώς αιτιολογημένες αποκλίσεις από τη στοχοθεσία ή/και δεν αναλαμβάνουν την υλοποίηση διορθωτικών παρεμβάσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία;»

 

Με τον Ν. 4270/2014, με στόχο την ενίσχυση της δημοσιονομικής εξυγίανσης και πειθαρχίας, ρυθμίστηκαν οι κανόνες παρακολούθησης της επίτευξης στόχων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Ειδικότερα, οι κανόνες αυτοί αφορούν και τις ΔΕΚΟ και τα Νομικά Πρόσωπα εντός και εκτός Κεφαλαίου Α’ του Ν. 3429/2005, ο ετήσιος προϋπολογισμός των οποίων υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ, καθώς και όλους τους φορείς του Κοινωνικού Προϋπολογισμού.Όλοι οι ανωτέρω φορείς πρέπει να υποβάλουν μηνιαία στοιχεία του προγράμματος εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους, που αποτελούν τη βάση για τον καθορισμό των τριμηνιαίων στόχων, ενώ κατά τη διάρκεια του έτους υποβάλουν απολογιστικά στοιχεία εκτέλεσης ανά τρίμηνο, συνοδευόμενα με έκθεση αιτιολόγησης τυχόν αρνητικών αποκλίσεων, στην οποία αναφέρονται οι αποκλίσεις που είναι μεγαλύτερες του 10% από το στόχο ισοζυγίου, η αιτιολόγησή τους καθώς και οι παρεμβάσεις που έχουν αναληφθεί για τη διόρθωσή τους. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. πρωτ. 2/2179/ΔΠΓΚ/09.01.2018 (ΦΕΚ Β’ 23, 12.01.2018) με θέμα «Στοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού-Παρακολούθηση εκτέλεσης», προβλέπεται ότι στην έκθεση αιτιολόγησης αναλύονται οι παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί για τη διόρθωση της απόκλισης ενώ, εφόσον δεν έχουν υλοποιηθεί οι προβλεπόμενες διορθωτικές παρεμβάσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 172 του Ν. 4270/2014 που προβλέπει περικοπή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες ίση με την υπέρβαση πέραν του ανωτέρω ποσοστού με δυνατότητα επαναδιάθεσης των πιστώσεων εάν βάσει των απολογιστικών στοιχείων του επόμενου τριμήνου προκύψει ότι οι αποκλίσεις έχουν εξισορροπηθεί.Σύμφωνα με το Δελτίο Παρακολούθησης Επίτευξης Στόχων Επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ και Νομικών Προσώπων-Φορέων Γενικής Κυβέρνησης με Προϋπολογισμό άνω των 10 εκατ. ευρώ για το 1ο εξάμηνο του 2018 (Οκτώβριος 2018, Υπουργείο Οικονομικών), παρατηρούνται επιμέρους εστίες σημαντικών ή μη αποκλίσεων σε φορείς, ενίοτε χωρίς επαρκή και σαφή αιτιολόγηση από μέρους τους, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται αρνητικά η συνολική δημοσιονομική επίδοση.Ειδικότερα, από το σύνολο 119 φορέων, οι 25 φορείς (ποσοστό 21%) παρουσιάζουν απόκλιση άνω του 10% σε σχέση με το στόχο του εξαμήνου.Ενδεικτικά, πρόκειται για ορισμένα Πανεπιστήμια και Ειδικούς Λογαριασμούς Πανεπιστημίων, το ΚΕΕΛΠΝΟ, τον ΕΟΤ, τον ΟΑΣΘ – υπό εκκαθάριση, τα ΕΑΣ ΑΕ, το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.Από όσα αναφέρονται στο Δελτίο, με βάση τις εκθέσεις αιτιολόγησης των φορέων, προκύπτει ότι οι αποκλίσεις αποδίδονται σε γενικές αιτίες όπως είναι, εν μέσω άλλων, ο μειωμένος ρυθμός εξόφλησης απλήρωτων υποχρεώσεων, η υποεκτέλεση στο σκέλος των εσόδων, ο ετεροχρονισμός εισροών/εκροών, η μερική εκταμίευση χρηματοδότησης από το ΠΔΕ και η υστέρηση έναντι των προβλέψεων, η υστέρηση εσόδων από πωλήσεις υπηρεσιών και οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση συμβατικών υποχρεώσεων. Παράλληλα, ένας φορέας δεν έχει αποστείλει στοιχεία, για άλλους είτε εκκρεμεί η αιτιολόγηση των καθυστερήσεων από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ή οι αποκλίσεις αποδίδονται σε εξωγενείς παράγοντες, ενώ σε μία περίπτωση έχουν διατυπωθεί παρατηρήσεις για τις αποκλίσεις από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους επί των οποίων δεν έχει ληφθεί απάντηση από τον φορέα. Κατόπιν των ανωτέρω, και με δεδομένη την ιδιαίτερη σημασία της απαρέγκλιτης τήρησης της δημοσιονομικής πειθαρχίας σε όλη την περίμετρο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης,

ΕΡΩΤΑΤΑΙο κ. Υπουργός:

1. Ποια είναι αναλυτικά, ανά αποκλίνοντα φορέα, η αιτιολόγηση των παρατηρούμενων αποκλίσεων και ποιες οι παρεμβάσεις/ενέργειες που έχουν αναληφθεί από αυτόν για τη διόρθωσή τους, όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία;

2. Υπάρχουν φορείς που, παρά το γεγονός ότι αποκλίνουν από τη στοχοθεσία, δεν αιτιολογούν επαρκώς τις αποκλίσεις ή/και δεν αναλαμβάνουν την υλοποίηση διορθωτικών παρεμβάσεων;

3. Ποιες είναι οι ενέργειες του Υπουργείου Οικονομικών για τη διασφάλιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας σε φορείς που παρουσιάζουν μη επαρκώς αιτιολογημένες αποκλίσεις από τη στοχοθεσία ή/και δεν αναλαμβάνουν την υλοποίηση διορθωτικών παρεμβάσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Χρήστος Σταϊκούρας

Θεοδώρα (Ντόρα) Μπακογιάννη

 

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης σας. Χρησιμοποιώντας τη ιστοσελίδα αποδέχεστε την χρήση τους.